De

Algemene voorwaarden

 • Als het op veiligheid aan boord aan komt, heeft de schipper de laatste stem. Hij beslist.
 • We houden het water schoon en gooien niks overboord
 • De ouders/begeleiders van minderjarige kinderen zijn geheel verantwoordelijk voor hen
 • Op het moment dat u te laat komt op de opstapplaats verlengen we in principe de  vaartijd niet. Uiteraard kan, in overleg, uw vaartocht in de tijd wat doorschuiven als er geen andere gasten na u aan boord komen of als de omstandigheden het toelaten.
 • Kom op tijd , want wachttijd is Vaartijd
 • Bij elk wangedrag en/of overlast aan boord heeft de schipper het recht de tocht per direct te beeindigen. Dit onslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen tot betalen van de huursom.
 • Het is nadrukkelijk niet toegestaan om overmatige hoeveelheden alcohol aan boord te nuttigen. Dronkenschappen aan boord wordt niet getolereerd
 • De schipper is bevoegd dronken mensen van boord te zetten of zelfs de gehele tocht te staken indien hij van mening is dat de situatie onveilig is.
 • In verband met mogelijke vaartijd van de schipper naar een door u ,in overleg, gekozen opstapplaats is het noodzakelijk om enkele dagen voor uw vaartocht te overleggen met de schipper. Ligt de opstapplaats buiten de route van de schipper dan kan er ,in overleg met u, een een apart opstaptarief in rekening gebracht worden.
 • U wordt geacht bij het akkoord en aanvaarding van de vaartocht bovenstaande Algemene voorwaarden gelezen te hebben.
 • Alle prijzen cq uurtarieven welke in de offertes/prijslijsten staan zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
 • Offertes en aanvragen zijn vrijblijvend en gelden voor een termijn van 14 dagen.
 • Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat VarenopChiama ruimschoots op tijd over de bestelling beschikt. Tevens dient Opdrachtgever zorg te dragen voor tijdige (vooraf) betaling van de catering. Drank wordt gefactureerd op basis van een drankarrangement, of overeengekomen afspraken. Wijzigingen in de catering zijn tot 7 dagen voor aanvang mogelijk.
 • De mogelijkheid tot het bestellen van arrangementen is onder voorbehoud doordat wij hierbij afhankelijk is van beschikbaarheid van derden. Wij behouden ons  het recht voor om deze geplaatste aanvraag te annuleren, te verzetten of een ander voorstel te doen.
 • Het feit dat de Opdrachtgever niet op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats is (no-show) geldt niet als een correcte annulering. De Opdrachtgever zal dan ook 100% van het overeengekomen tarief aan ons verschuldigd zijn.
 • Wij wachten altijd 30 minuten op de afgesproken tijd op de afgesproken plek op de Opdrachtgever en zijn gasten.
 • Indien de Opdrachtgever en zijn gasten na het verstrijken van deze 30 minuten nog steeds niet aanwezig zijn zullen wij dit als een no-show beschouwen en is de Opdrachtgever alle hierbij behorende kosten verschuldigd.

 

Overmachtsituaties

 • Ontstaat er door onvoorziene omstandigheden zoals motorpech een situatie waardoor het niet raadzaam is af of door te varen dan behoudt de schipper zich het recht voor de vaartocht te annuleren.
 • Heeft u de vaartocht al betaald dan kunt u kiezen uit volledige restitutie van het betaalde bedrag of het reserveren van een andere dag voor uw vaartocht

 

Aansprakelijkheid

 • Indien VarenopChiama aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van VarenopChiama gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VarenopChiama en/of haar ondergeschikte(n).
 • VarenopChiama is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat VarenopChiama uit is gegaan van door de Opdrachtgever (of diens gasten) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het overbrengen van noodzakelijke of nuttige informatie met betrekking tot  bijvoorbeeld de dieetwensen van zijn/haar gasten.
 • VarenopChiama kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg-)schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de overeenkomst tussen VarenopChiama en Opdrachtgever.
 • VarenopChiama is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die de Opdrachtgever meeneemt op het vaartuig.
 • VarenopChiama is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VarenopChiama aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VarenopChiama toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • VarenopChiama is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. VarenopChiama kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 • Indien VarenopChiama aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VarenopChiama beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van VarenopChiama zal uitkeren. Indien de verzekeraar van VarenopChiama niet tot enige uitkering overgaat, is de hoogte van de aansprakelijkheid van VarenopChiama beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De Opdrachtgever vrijwaart VarenopChiama tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen VarenopChiama en de Opdrachtgever bestaande overeenkomst.